Category Archives: Tin tức

6 Việt Nguyễn tiến hành bàn giao lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy XRF di động CTX 800, Hãng Bruker

Vào tháng 02.2024, kỹ thuật Văn phòng Hà Nội đã tiến hành bàn giao lắp [...]

5 Việt Nguyễn tiến hành bàn giao lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy XRF di động CTX 800, Hãng Bruker

Vào tháng 02.2024, kỹ thuật Văn phòng Hà Nội đã tiến hành bàn giao lắp [...]

4 Việt Nguyễn tiến hành bàn giao lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy XRF di động CTX 800, Hãng Bruker

Vào tháng 02.2024, kỹ thuật Văn phòng Hà Nội đã tiến hành bàn giao lắp [...]

3 Việt Nguyễn tiến hành bàn giao lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy XRF di động CTX 800, Hãng Bruker

Vào tháng 02.2024, kỹ thuật Văn phòng Hà Nội đã tiến hành bàn giao lắp [...]

2 Việt Nguyễn tiến hành bàn giao lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy XRF di động CTX 800, Hãng Bruker

Vào tháng 02.2024, kỹ thuật Văn phòng Hà Nội đã tiến hành bàn giao lắp [...]

Việt Nguyễn tiến hành bàn giao lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy XRF di động CTX 800, Hãng Bruker

Vào tháng 02.2024, kỹ thuật Văn phòng Hà Nội đã tiến hành bàn giao lắp [...]